Privacy Reglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de ontwikkeling van uw kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere betrokkene zoals de school van uw kind, of een andere zorgverlener zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut of osteopaat.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt.

 • Aanhef
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Contact geschiedenis
 • Foto’s
 • Ervaringen
 • IP-adres
 • Browser fingerprint
 • Automatische ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails
 • Overige gegevens die je actief verstrekt via internet, snailmail, real life contact en/of telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

In voorkomende gevallen is naast bovenstaande gegevens meer informatie nodig, bijvoorbeeld als er een bepaalde hulpvraag is. Deze aanvullende informatie wordt door ons niet automatisch verzameld, en wordt door ons ook niet bij derden opgevraagd.  De hulpvrager verstrekt deze informatie uitsluitend op ons verzoek, uit eigen wil en met eigen toestemming. Bij minderjarigen is de ouder/verzorger/voogd verantwoordelijk voor het zorgvuldig verstrekken van gevoelige informatie.

Aanvullende informatie die wij kunnen vragen:

 • Contactgegevens van ouder/verzorger/voogd
 • Geboortedatum
 • Geboorteland
 • Hulpvraag
 • Medische historie
 • Schoolse historie en huidige resultaten
 • Informatie t.a.v. gezondheid en veiligheid (o.a. diëten, medicatie, bijzondere noden)

Rechten

Je kunt ons vragen om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), te corrigeren (recht op rectificatie), te bekijken (recht op inzage) of over te dragen (recht op overdraagbaarheid).

Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken (recht op beperking), je kunt bezwaar maken (recht op verzet) tegen de verwerking en je kunt toestemming voor verwerkingen intrekken (recht op intrekken van toestemming).

Op dat moment dat je ons een vergeetverzoek stuurt, verwijderen we al je persoonsgegevens binnen 30 dagen uit ons systeem.

Stuur een e-mail met je verzoek naar jufnelly@harmse.nl en je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Ook vragen, tips en klachten kun je naar dit adres sturen.

Wij houden kort een administratie bij van afgehandelde verzoeken, vragen, tips en klachten. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.