Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Extra LeerKracht

Voor het gemak van het lezen heb ik woord ouders gebruikt, hiervoor kunt u ook het enkelvoud lezen dan wel verzorger(s). Mijn voorwaarden zijn geschreven voor kinderen dan wel leerlingen, maar zijn onverkort van toepassing bij volwassenen.

Werkwijze in de praktijk

Omdat ik graag wil bijdragen aan een samenleving waar iederéén vrij is zelf keuzes te maken over lichaam en gezondheid, sluit ik niemand uit. Ik heb me daarom aangesloten bij Kom Vrij Bij Mij.

Een sessie met het kind duurt 60 tot 120 minuten, afhankelijk van het soort behandeling. Het is de bedoeling dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt, tenzij anders overeengekomen is. Indien van meerwaarde, mag de ouder er bij blijven. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn, en heeft met de toegangscode ten allen tijde toegang tot de praktijkruimte. Na een sessie is er kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

Werkwijze op locatie

Een sessie met het kind duurt 45-120 minuten, afhankelijk van het soort behandeling. De leerling wordt bij voorkeur buiten het leslokaal begeleid, ouders dienen schriftelijk toestemming te geven dat er ook lichaamsgericht werk verricht mag worden door Nelly Harmse van Extra LeerKracht. Ouders zijn altijd welkom in de tijd dat er met hun kind gewerkt wordt. Tevens is minimaal één gesprek met beide ouders een voorwaarde om met het kind te werken. Met de instelling waar het werk verricht wordt worden aparte afspraken onderling vastgelegd.

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders of opdrachtgever van de cliënt kan een observatie op school of thuis plaatsvinden. Ook kan een schriftelijk verslag van het begeleidingstraject naar derden (bijvoorbeeld school) worden opgemaakt en gestuurd. De bestede tijd wordt in rekening gebracht.

Tarieven

Vooraf wordt een plan van aanpak gemaakt en een totaalprijs afgesproken. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal contactmomenten van het traject, mijn aanpak en de wensen van ouders/verzorgers. De prijs is inclusief BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Eventuele reiskosten- en reistijd voor bezoek op locatie worden apart in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling van het traject ontvangt u per email een factuur. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien niet binnen de termijn van 7 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is Extra LeerKracht gerechtigd administratiekosten van € 7,50 per nota in rekening te brengen. Uiteindelijk kan de vordering die wij op u hebben uit handen worden gegeven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Extra LeerKracht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Annulering

Indien bij verhindering de deelname aan een coachingsessie tenminste 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet of te laat afzeggen wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

  1. a) Deze voorwaarden zijn 23 augustus 2018 geplaatst op extraleerkracht.nu
    b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de eerste afspraak met de coach. Wanneer tariefswijziging plaatsvindt wordt de klant daar via de nieuwsbrief of email, dan wel schriftelijk of mondeling op gewezen.